top of page
SKOLENS
VEDTÆGTER

§ 1. Skolens hjemsted og mål

Stk. 1 – Friskolen i Bramming er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune. Friskolen har adresse Gabelsvej 12C, 6740 Bramming.

 Friskolens CVR. Nummer er 25334892.

Skolen er grundlagt med opstart august 2000.

Målet er at drive en friskole med børnehaveklasse til og med 9. klasse med tilskud fra staten I henhold til de enhver tid gældende bestemmelser. Friskolen Bramming er en uafhængig skole.

 

Stk. 2 – Skolens mål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter dette og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 3 – Friskolens pædagogiske syn er inspireret i Christian Kolds skoletanker, der tager udgangspunkt i ”hele mennesket”.

 

§ 2. Grundlag

Skolen bygger sit virke på den overbevisning, at hele Biblen og Guds inspirerende, fuldt troværdige ord og den eneste autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro og livsførelse. Skolen vil blive drevet på evangelisk grundlag.

 

§ 3. Formål

Stk. 1 – Skolen skal bibringe elevernes almennyttige kundskaber gennem velkvalificeret og faglig dygtig undervisning og derved søge at udvikle elevernes evner og anlæg i respekt for den enkelte elevs personlighed.

 

Stk. 2 – Skolen skal virke under trygge forhold, og kundskabstilegnelsen skal ske i en atmosfære præget af glæde, arbejdsro og orden. Skolens formål indebærer, at elevernes dygtiggørelse skal finde sted i et sundt, karakterdannende miljø, sådan at den enkelte elevs selvstændighed fremmes på en positiv måde.

 

§ 4. Virkefelt

Friskolen er åben for alle børn, hvis forældre er indforstået med, at skolen bygger på sit virke på den kristne tro som angivet i § 2.

 

§ 5. Skolens drift

Stk. 1 – Friskolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for elever, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige.

Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

Stk. 2 – Friskolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har en kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3 – Friskolens bestyrelse skal forvalte Friskolens midler til størst mulig gavn for Friskolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn til Friskolens likviditet.

Stk. 4 – Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i ”lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

§ 6. Forældrekreds

Stk. 1 – Forældrekredsen består af forældre til børn på Friskolen.

Forældrenes rettigheder i medfør af ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v. ”tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.  

Stk. 2 – Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med Friskolens almindelige virksomhed, herunder at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i den danske folkeskole jf. ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”  Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelse af tilsynet.

Stk. 3 – Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende.

 

§ 7. Skolekreds 

Stk. 1 – Medlem af skolekredsen kan alle blive, som med deres underskrift erklærer:

 1. At ville være forpligtet på og drage omsorg for Friskolens formål og grundlag

 2. At ville være indforstået med, at bestyrelsen i overensstemmelse med nuværende vedtægter kan foretage de for skolens drift nødvendige dispositioner og dermed følgende økonomiske forpligtelser for skolen. Stemmeret og valgbarhed opnås efter 3 måneders medlemskab.

 3. Skolekredsen skal accepteres af bestyrelsen.

Stk. 2 – Bestyrelsen kan suspendere et medlem. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for årsmødet af såvel medlemmet som et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3 – Medlemmers bidrag giver ikke ret til nogen andel i skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 4 – Opsigelse af medlemskab må ske senest 3 måneder før et regnskabsårs udløb.      

 

§ 8. Tilsyn

Stk. 1 – I henhold til § 6 stk. 2 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen jf. i øvrigt tilsynsreglerne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen træffer selv beslutning om, hvilken måde tilsynet skal udøves.

Stk. 2 – Efter bestemmelserne i ” Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” skal der vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3 – Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med årsmødet, som er identisk med skolekredsmødet. Valget gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

Stk. 4 – Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 5 – Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære årsmøde/skolekredsmøde.  I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i ” Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler og bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

 

§ 9. Skolekredsmøder

Stk. 1 – Bestyrelsen indkalder skriftligt til alle forældre og skolekredsmedlemmer én gang årligt til et ordinært årsmøde kaldet skolekredsmøde med minimum 14 dages varsel. Mødet skal afholdes på Friskolen eller andetsteds i det område, der indtil 1. januar udgjorde Bramming kommune, inden 1. maj. Der føres protokol over det på skolekredsmødet vedtagne. Protokollen underskrives af dirigenten.

Stk. 2 – Der indkaldes til ekstraordinært skolekredsmøde, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen eller 1/5 af forældrekredsmedlemmer og skolekredsmedlemmer fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden. Indkaldelsen til ekstraordinært skolekredsmøde skal ske på samme måde som indkaldelse til ordinært skolekredsmøde.   

Stk. 3 – Hvert år fastsættes det årlige kontingent for medlemskab af skolekredsen. Fastsættelse af kontingentets størrelse træffes ved almindeligt stemmeflertal af fremmødte medlemmer ved skolekredsmødet.

Stk. 4 – Indkaldelse til det ordinære skolekredsmøde skal ske med angivelse af følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Skoleleders beretning

 4. Det reviderede regnskab forelægges til orientering

 5. a. Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                      6. Orientering om bestyrelsens valg af revisor

                      7. Fastsættelse af kontingent

                      8. Indkomne forslag

                      9. Eventuelt

Stk. 5 – Ethvert medlem af forældrekredsen og skolekredsen kan over for bestyrelsens formand fremsætte forslag til behandling på det ordinære årsmøde/skolekredsmøde. Forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest 1. marts. Forslag til afstemning på et skolekredsmøde skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 6 – På skolekredsmødet foretages valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 10 stk. 1 og 2, samt valg af suppleanter med en valgperiode på 1 år. Bestyrelsen har ansvar for, at der opstilles det fornødne antal kandidater. Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen skal være formanden skriftlig i hænde 8 dage før skolekredsmødet.

Stk. 7 – Alle beslutninger på skolekredsmødet træffes ved stemmeflertal – om ønsket ved skriftlig afstemning – skolekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Se dog §§

Stk. 8 – Ved valg har medlemmer af skolekredsen eller forældrekredsen stemmeret og er valgbare.

Stk. 9 – Der tages referat af mødet. Referatet underskrives af mødets dirigent.

 

§ 10. Bestyrelsens sammensætning 

Stk. 1 - Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle skal være medlem af skolekredsen eller forældrekredsen. Mindst to bestyrelsesmedlemmer skal være forældre til børn på Friskolen.

Bestyrelsens medlemmer vælges således:

 • To medlemmer vælges af og blandt forældre til børn på Friskolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende ved det ordinære skolekredsmøde. Valgperioden er tre år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.

 • Desuden vælges et medlem af og blandt skolekredsens medlemmer. Valgperioden er tre år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.

 • To medlemmer er selvsupplerende. Disse vælger i fællesskab deres efterfølger efter samråd med bestyrelsen. Valgperioden er tre år. Hvert år afgår et medlem. Genvalg kan finde sted.

 • Endvidere vælges to suppleanter for et år. Mindst én suppleant skal vælges af og blandt forældrekredsen. 

Stk. 2 - Ved forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende er det bestyrelsens ansvar, at det er tydeligt og klart for alle parter, at der er valg af de to forældrerepræsentanter, der stemmes om. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer. Ved valg af de to forældrerepræsentanter kan der gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndigheden over et barn på Friskolen med. Skolekredsmødet er suspenderet ved disse valg. 

Stk. 3 - Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes jf. § 10 stk.1. 

Stk. 4 - De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af Friskolen mod forældrenes ønske.   

Stk. 5 - Bestyrelsens medlemmer skal kunne tilslutte sig Friskolens grundlag og formål efter §2 og §3, og de skal drage omsorg for og aktivt medvirke til, at skolens fastholdes på dens grundlag og formål. Bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen kan i funktionsperioden afsættes af forældrekredsen, ligesom bestyrelsesmedlemmer valgt af skolekredsen kan afsættes af skolekredsen. Såfremt dette skal kunne ske, skal der på dagsorden for møde i henholdsvis forældrekreds og i skolekreds være et punkt, hvoraf det fremgår, at der skal være afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Det skal desuden fremgå af dagsordenen, at afsættelse af disse bestyrelsesmedlemmer sker ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsesmedlemmer valgt ved selvsupplering kan ikke afsættes i funktionsperioden. 

Stk. 6 - Skolens leder, andre ansatte ved skolen, samt deres ægtefæller og elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.  Skolens leder og andre ansatte ved skolen samt deres ægtefæller kan kun deltage i valg til bestyrelsen når de samtidig er forældre til elever på skolen. 

Stk. 7- Bestyrelsen bør så vidt, det er muligt, have en balanceret sammensætning af kvinder og mænd jf. lov om ligestilling af kvinder og mænd. 

Stk. 8 - Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have bopæl i Danmark og mindst et flertal herunder formanden skal være registreret i CPR. 

Stk. 9 - Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende. 

Stk. 10 - Skolelederen deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder, undtagen i tilfælde, hvor bestyrelsen ønsker at drøfte skolelederens forhold. 

 

§ 11. Bestyrelsens opgaver

Stk. 1 – Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Friskolen og er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, den til enhver tid gældende lovgivning og andre retsregler om de frie grundskoler.

Stk. 2 – Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og størrelsen af forældrebetaling for skolefritidsordning.

Stk. 3 – Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet fastansat personale.

Stk. 4 – Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens tilsyn med skolen.

Stk. 5 – Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 6 – Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 7 – Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter, regnskab/revisionsprotokol og andre dokumenter. Bestyrelsen kan give retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

§ 12. Bestyrelsens arbejde

Stk. 1 – Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Forretningsordenen skal mindst indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske. Ved formandens forfald træder næstformanden til i formandens sted.

Stk. 2 – Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 3 – Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk. 4 – Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. #Lov om friskoler og frie grundskoler m.v.” samt ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

Stk. 5 – Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til Friskolen.

Stk. 6 – Bestyrelsen afholder mindst fire møder årligt, og så ofte som formanden eller to medlemmer finder det fornødent.

Stk. 7 – Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Når mindst fire er til stede. Beslutningen træffes ved stemmeflertal jf. dog § 10 stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 13. Ansættelsesforhold

Stk. 1 – Skolelederen underskriver en erklæring om, at han/hun er i overensstemmelse med Friskolens formål og grundlag.

Stk. 2 – Fastansatte lærere skal virke i overensstemmelse med skolens formål og grundlag. Bestyrelsen kan beslutte at stille krav til fastansatte læreres holdning til Friskolens formål og grundlag.

Stk. 3 – Alle ansatte skal virke i overensstemmelse med skolens formål.

 

§ 14. Det pædagogiske ansvar

Stk. 1 – Skolelederen har det pædagogiske ansvar for undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse og varetager i det hele taget skolens drift. Skolelederen har den pædagogiske ledelse af skolen. Skoleleder er ansvarlig over for bestyrelsen i alle deres dispositioner.

 

§ 15. Regnskabsbestemmelser   

Regnskabsåret følger finansåret. Årsrapporten revideres i overensstemmelse med de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser. Årsrapportens udarbejdelse, revision og afslutning skal være færdiggjort inden det ordinære skolekredsmøde, der hvert år afholdes inden 1. maj. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskriv årsrapporten og afgive en erklæring på tro pg love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

 

 § 16. Tegningsret  

Stk. 1 – Skolen tegnes af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsret kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2 – Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom kræves underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer.

 

§ 17. Nedlæggelse

 Stk. 1 – Beslutning om nedlæggelse træffes af bestyrelsen ved enstemmig beslutning på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Stk. 2 – i tidsrummet mellem de to bestyrelsesmøder skal forældrekredsens og skolekredsens medlemmer indkaldes til et skolekredsmøde med mindst 14 dages varsel. På skolekredsmødet skal bestyrelsen redegøre for grundlaget for sin beslutning, og skolekredsens medlemmer kan udtale sig herom.

Stk. 3 – Det påhviler bestyrelsen at meddele forældrekredsens beslutning om skolens nedlæggelse og om grundlaget herfor umiddelbart efter, at beslutningen er truffet.

Stk. 4 – Dersom skolen ikke længere har mulighed for at virke i henhold til sit grundlag og formål (§ 2 og § 3), skal den opløses.

Stk. 5 – Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 6 – Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler herunder at tilse, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 7 – Bestyrelsen har ansvar for besvarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for, at skolens nettoformue i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 8 – Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til kristne friskoler. Der støttes gennem ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

 

 § 18. Vedtægtsændringer

 Stk. 1 – Såfremt der foretages ændringer i §2, §3 samt §17 og §18 kræver desuden vedtagelse med 4/5 af de fremmødte ved to på hinanden følgende skolekredsmøder.

Stk. 2 – Øvrige ændringer kan ske, når bestyrelsens medlemmer godkender det med 4/5 majoritet, og et ordinært eller et ekstraordinært skolekredsmøde vedtager det med 2/3 af de fremmødte forældrekredsmedlemmer og skolekredsmedlemmer.

 

§ 19. Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægterne skal indsendes til Undervisningsministeriet i 3 eksemplarer, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmers navn og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

 

 

 

Vedtægter ændret d. 01.02.2023

Offentliggjort 03.03.2023

Godkendt første gang maj 2009

bottom of page