top of page

OM SKOLEN

Skolepenge

Satser pr. 1. august 2023

Alle beløb er per måned i 12 måneder.

 

Der betales således også for juli måned i det år, man forlader skolen. Betaling skal ske via PBS. Skolepenge betales forud og forfalder hver den 5. i måneden.

 

Skolepenge pr. måned:

Førskolen: 1700 kr. april, maj, juni og juli

 

Skolepenge for 0.-4. klasse pr. måned for august 2023

1. barn 1205 kr.

2. barn 905 kr.

3. barn 685 kr.

Følgende børn er gratis.

 

Skolepenge for 5.-9. klasse pr. måned for år 2023

1. barn 1225 kr.

2. barn 925 kr.

3. barn 705 kr.

Følgende børn er gratis.

SFO pr. måned:

Morgenmodul (6.30-8.15): 325 kr. pr. måned

 

Lille eftermiddag (til 15.00):

600 kr. pr. måned

 

Stor eftermiddag (til 16.30/16.00):

950 kr. pr. måned

 

Heldagspris SFO:

1065 kr. pr. måned

 

SFO for 4. klasse:

565 kr. pr. måned

 

Skolefridage koster 125 kr. pr. dag / 550 pr. tilmeldt uge

 

Tilmelding til feriemoduler er bindende.

 

Udmeldelse af skole, SFO eller buskørsel skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel.

SFO

Staten yder tilskud til nedbringelse af skolepenge på private friskoler under hensyntagen til forældrenes økonomiske forhold. Tilskuddene fordeles til skolerne af Fripladsudvalget. Ved skoleårets start sender vi ansøgningsskema ud til alle forældre via ForældreIntra. Man udfylder ansøgningsskemaet, som afleveres på skolens kontor. Fripladsudvalget sender hvert år en fordelingsnøgle til skolerne. Hvert år i december får vi tilskud til fordeling blandt de ansøgere, der er berettigede. 

Fripladstilskud
Udskrivning

Udskrivning af en elev sker normalt efter 9. klasse, hvor eleven overgår til ungdomsuddannelse eller andet skoletilbud. Hvis man som forældre har ønske om at udskrive sit barn på et tidligere tidspunkt, rettes der henvendelse til kontoret og aftales nærmere.

 

Når en elev udskrives af forældre inden den naturlige afslutning på sit skoleforløb eller afslutningen på et skoleår, opkræves skolepenge for indeværende samt næste måneds skolegang.

 

Samme princip anvendes ved udmelding af SFO.

 

Skolelederen udfører arbejdet og er ansvarlig for overholdelse af procedurer. Bestyrelsen skal påse, at procedurerne virker efter hensigten. 

 

På bestyrelsesmøder er følgende beslutninger truffet vedrørende indskrivning/optagelse af elever:

 

Skolelederen kan indskrive elever i samarbejde med lærerne efter følgende retningslinjer, som kun kan fraviges af bestyrelsen:

  1. Skolen optager op til 20 elever pr. klasse. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere for dette.

  2. Der foregår indskrivning og optagelse hele året, men der foretages samlet indskrivning og endelig optagelse af elever til kommende børnehaveklasse i december året før skolestarten i august.

  3. Nye forældre indkaldes til en samtale med skolens ledelse.

 

Forældre til børn til førskolen vil i foråret før deres børn skal begynde på skolen blive inviteret til et orienteringsmøde, en samtale med en skolelederen samt et eller flere besøg med deres barn.

Fra Bestyrelsens forretningsorden
bottom of page