top of page

EVALUERING

Forældremøder

Der afholdes forældremøde i hver klasse mindst en gang årligt (før efterårsferien), hvor klassens sociale og faglige udvikling drøftes både bagudrettet og fremadrettet.

Evaluering/opfølgning

Aftalerne på forældremøderne følges op af forældreorientering via ForældreIntra.

Skolehjemsamtaler

Der er skolehjemsamtaler to gange årligt, hvor elever og forældrene møder klasselæreren og mindst en faglærer. Her evalueres den enkelte elevs trivsel og faglige og sociale udvikling og nye målsætninger formuleres.

Evaluering/opfølgning

I det omfang, det er nødvendigt, aftales ekstra samtaler, hvor der følges op på de eventuelle aftaler, der blev indgået ved skolehjemsamtalen.

Folkeskolens prøver

Alle elever går til Folkeskolens prøver, FP9 efter 9. klasse. Hvis faget kristendom udtrækkes, aflægges i stedet prøve i et af de humanistiske fag, da skolen ikke fører til prøve i kristendomskundskab. 

8. klasse går til valgfagsprøven efter 8. klasse.

Standpunktskarakterer

Der gives standpunktskarakterer to gange årligt i 8. og 9. klasse.

Der gennemføres terminsprøver i 8. og 9. klasse og årsprøve i 8. klasse.

Evaluering/opfølgning

Ved klasseteammøder og ved skolehjemsamtaler drøftes udviklingen i karaktererne og der aftales mål for næste periode.

Prøver og test

ST-prøverne og læseprøver tages løbende. Diktater, test i færdighedsregning og onlinetræning benyttes i det daglige arbejde sammen med diverse fortrykte eller selvproducerede test benyttes i den almindelige undervisning. Ordblindetest bruges ved formodning om ordblindhed.

Evaluering/opfølgning

Testresultater drøftes i henholdsvis klasseteamene og med ledelsen. De enkelte faglærere justerer undervisningen forhold de behov, testresultaterne peger på, i relation til skolens undervisningsplaner i fagene.

 

Der er særlig opmærksomhed på elever, der ligger betydeligt over eller betydeligt under middelområdet for at sikre, at de ressourcestærke elever får tilstrækkeligt med udfordringer og de svage elever den nødvendige hjælp.

bottom of page